databank
databank

Yksityishenkilön velkajärjestely

Mitä tarkoittaa yksityishenkilön velkajärjestely?

Velkajärjestelyn edellytykset

Velkajärjestelyn esteet  

Velkajärjestelyhakemus

Velkajärjestelyn lisäsuoritusvelvollisuus

Velkajärjestelyn maksuvara

Velkaneuvonnan rooli velkajärjestelyssä

Selvittäjän rooli yksityishenkilön velkajärjestelyssä

Velkajärjestely maksuohjelma

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä

Velkajärjestely ja perintä

 

Mitä tarkoittaa yksityishenkilön velkajärjestely?

Yksityishenkilön velkajärjestely tulee ajankohtaiseksi, kun yksityishenkilön taloudellinen tilanne on ajautunut siihen tilanteeseen, että henkilö on ylivelkaantunut niin, ettei kykene enää selviytymään veloistaan.

Kuten yritysten velkasaneerauksessakin, niin myös yksityishenkilön velkajärjestelyssä on tarkasti määritellyt edellytykset ja esteen, joita tarkastellaan ennen lopullisen päätöksen antamista.

Velkajärjestelyn edellytykset

Velkajärjestelylle on määritelty erityiset edellytykset, joiden tulee toteutua myönteisen päätöksen saamiseksi.

Valallisen tulee olla pysyvästi maksukyvytön ja taloudellinen tilanne on heikentynyt olosuhteiden muutoksen vuoksi eikä se ole suoranaisesti velallisen itsensä aiheuttama tilanne.

Lisäksi velallisen tulee ennen velkajärjestelyn hakeutumista pyrkiä sovittelemaan velkojiensa kanssa avoimien velkojen maksusta.

Velkajärjestelyn esteet

Velkajärjestelylle on määrätty myös monia esteitä, joista esimerkkinä tilapäinen maksukyvyttömyys tai esimerkiksi se, että velallisella on mahdollisuus kasvattaa tulojaan tai pienentää menojaan.

Tilapainen maksukyvyttömyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että velallisen taloudellinen tilanne on heikentynyt väliaikaisesti esimerkiksi opiskeluiden tai äitiysloman vuoksi.

Lisää velkajärjestelyn esteitä löytää täältä.

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/velkajarjestely/velkajarjestelyn-edellytykset-ja-esteet/

Velkajärjestelyhakemus

Velkajärjestelyhakemus on toimitettava kotipaikan käräjäoikeuteen ja sen tulee olla määrämuotoinen oikeusministeriön ohjeiden mukainen kirjallinen hakemus, joka sisältää vaadittavat liitteet.

Pakollisia liitteitä ovat esimerkiksi tiedot tuloista, menoista sekä omaisuudesta. Lisäksi hakemuksen tulisi sisältää myös maksuvaralaskelman, josta käy ilmi kuukausittaisten tulojen ja menojen välinen suhde.

Velkajärjestelyn hakemuspohja ohjeineen löytyy oikeus.fi- sivustolta.

Velkajärjestelyn lisäsuoritusvelvollisuus

Vahvistetun maksuohjelman mukaisten suoritusten lisäksi velkojilla on mahdollisuus saada velalliselta lisäsuorituksia, mikäli määrätyt ehdot täyttyvät. Määräysten mukaisesti velalliselle muodostuu lisäsuoritusvelvollisuus, mikäli hänen tulonsa kasvavat määritellyn summan verran vuodessa (vuonna 2016, 1992 euroa).

Mikäli tuloissa tapahtuu muutoksia, kannattaa olla yhteydessä talous- ja velkaneuvojaan ja selvittää onko mahdollisesti velvollinen maksamaan velkojille lisäsuorituksia.

Velkajärjestelyn maksuvara

Velkajärjestelyn maksuvara tarkoittaa sitä euromääräistä summaa, jolla velallisen on mahdollista suorittaa velkojille. Kuukausittaista maksuvaraa ei voi itse määritellä vaan se lasketaan yleisesti määrättyjen periaatteiden mukaan. Maksuvara on nettokuukausitulojen määrä vähennettynä välttämättömien menojen summalla.

Välttämättömien menojen suuruus määritellään ennalta sovittujen ehtojen puitteissa aina vuosittain ja sen voi tarkistaa esimerkiksi kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

Velkaneuvonnan rooli velkajärjestelyssä

Kunnalliset talous- ja velkaneuvojat neuvojat ja ohjeistavat velallisia taloudellisen tilanteen selvittämiseksi sekä täyttävät yhdessä velallisten kanssa myös velkajärjestelyhakemuksia.

Ohessa yhteystiedot suurimpien kaupunkien velkaneuvojien osalta:

Helsingin talous- ja velkaneuvonta

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/velka/

Turun talous- ja velkaneuvonta

https://www.turku.fi/organisaatio/palvelukeskukset/talous-ja-velkaneuvonta

Jyväskylän talous- ja velkaneuvonta

http://www.jyvaskyla.fi/sote/velkaneuvonta

Espoon talous- ja velkaneuvonta

http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Sosiaalityo_ja_toimeentulo/Taloudellinen_tuki/Talous_ja_velkaneuvonta

Vantaan talous- ja velkaneuvonta

http://www.vantaa.fi/velkaneuvonta

Oulun talous- ja velkaneuvonta

http://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/talous-ja-velkaneuvonta

Tampereen talous- ja velkaneuvonta

http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/talous-ja-velkaneuvonta.html

Selvittäjän rooli yksityishenkilön velkajärjestelyssä

Käräjäoikeus määrää selvittäjän, jonka tehtävänä on selvittää kaikki velallisen tulot, varat ja kiinteä omaisuus sekä avoinna olevat velat. Näiden tietojen perusteella selvittäjä laatii maksuohjelmaehdotuksen, joka toimitetaan velkojille. Maksuohjelmaehdotuksen vastaanottamisen jälkeen velkojilla on mahdollisuus ilmoittaa tyytymättömyytensä suunniteltuun ohjelmaan perusteluineen.

Maksuohjelman valmistuttua selvittäjä vahvistaa maksuohjelman vielä käräjäoikeudessa, jonka jälkeen ohjelma on lainvoimainen.

Velkajärjestely maksuohjelma

Kun selvittäjä on vahvistanut maksuohjelman käräjäoikeudessa, alkaa velallisen osalta maksuohjelman noudattaminen.

Maksuohjelman pituus ja sisältä vaihtelee tapauskohtaisesti mutta yleensä ohjelma kestää joitain vuosia ja sisältää maksuja muutamia kertoja vuodessa.

Vahvistettuun maksuohjelmaan voi tulla myös joissain tilanteissa muutoksia, koska ohjelma voi käräjäoikeuden määräyksestä raueta tai sitä voidaan muuttaa joiltain osin.

Maksuohjelma voi raueta, mikäli velallinen on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa suunnitelman mukaisia eriä velkojille.

Muutoksia voidaan hakea, jos esimerkiksi velallisen taloudellinen tilanne on heikentynyt niin, ettei perustellusti voida olettaa hänen selviävän suunnitelman mukaisista maksuista.

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä määrittää yleiset säännöksen velkajärjestelyyn liittyen.

Velkajärjestely ja perintä

Velkajärjestelystä aiheutuu maksuhäiriömerkintä velallisen luottotietoihin heti, kun käräjäoikeus vahvistaa hakemuksen saapumisen käräjäoikeuteen.

Lue myös

Scroll to top