vuokravalvonta
vuokravalvonta

Vuokran Perintä

Yleensä vuokralainen maksaa vuokrat ajallaan laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti. Toisinaan kuitenkin käy niin, että vuokraa ei makseta sovitusti. Tällöin asiaan on syytä reagoida pikaisesti ja olla yhteydessä vuokralaiseen esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse sekä huomauttaa maksamattomasta vuokrasta.

Mikäli omat huomautustoimet eivät saa aikaan maksua, kannattaa olla yhteydessä perintätoimistoon ja jättää asia ammattimaisen perintäkumppanin hoitoon.  Käyttäessä perintätoimistoa vuokran perinnässä voi varmistua siitä, että avointa vuokraa peritään tehokkaasti ja saatavan perinnästä annettujen lakien ja määräysten mukaisesti.

Tarvittaessa perintäkumppani voi myös edistää asian oikeudelliseen perintään sekä hakea samalla myös häätöä.

Olemme listanneet alle yleisimpiä vuokriin liittyviä kysymyksiä:

Milloin Maksamaton vuokra perintään?

Suosittelemme reagoimaan heti eräpäivän ylityttyä vuokralaisen myöhästyneeseen vuokranmaksuun.

Maksamattomasta vuokrasta kannattaa lähettää maksumuistutus heti eräpäivän jälkeen, ennen kuin seuraavan kuukauden vuokra erääntyy maksettavaksi.

Usein yhteydenotot perintätoimistoon tulevat valitettavan myöhään, kun jo useampia vuokria on jäänyt maksamatta. Tällöin käy usein niin, että maksamattoman vuokran osuutta ei saada enää kuitattua takuuvuokrasta, koska avoimen vuokran osuus on takuuvuokraa suurempi. Tästä johtuen myös luottotappioriski kasvaa.

Lue lisää Perintäpalvelun käyttöönottoPerintäViivästyskorkoMaksuehtoVuokravalvonta

Mitä tietoja tarvitaan vuokran perintää varten?

Perimme myös sekä yritysten että kuluttajien välisiä vuokrasaatavia. Vuokrasaatavien perintätoimeksiannon yhteydessä on tärkeää, että avoimien vuokrasaatavien osalta meille toimitetaan heti kaikki tarvittavat tiedot saatavista, jotta perintä saadaan vaivattomasti käyntiin.

Vuokrasaatavien perintää varten tarvitsemme seuraavat tiedot:

  • Kopio vuokrasopimuksesta, sillä sopimus sisältää suurimman osan tarvittavista tiedoista
  • Avoinna olevien vuokrien määrät sekä erääntymispäivät
  • Yksityishenkilön toimiessa vuokranantajana, tarvitsemme vuokranantajan henkilötunnuksen
  • Tiedot vuokranantajan suorittamista omista perintätoimista
  • Tieto siitä, asuuko velallinen edelleen vuokrakohteessa ja mikäli asuu, halutaanko hakea häätöä kyseisestä osoitteesta

Saatuamme yllämainitut tiedot, on erääntyneiden vuokrasaatavien perintä mahdollista aloittaa. Mikäli velalliselta on saatu suorituksia vuokrarästien osalta, tulisi suoritukset aina kohdistaa vanhimpaan avoinna olevaan vuokraan.

Toimita maksamaton vuokra vaivattomasti perintään toimeksiantolomakkeemme avulla täältä.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Molemmilla sopimuksen osapuolilla on mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus. Menettelytavat sekä irtisanomisajat vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva vuokrasuhde sekä sen perusteella kumpi osapuoli sanoo sopimuksen irti.

Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen irtisanomisajat on määrätty tarkasti asuinhuoneiston vuokralaissa.

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan tavallisesti sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Mikäli vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen on irtisanomisajat seuraavat:

  • Kuusi kuukautta, mikäli vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden.
  • Kolme kuukautta, mikäli vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti alle yhden vuoden

Mikäli vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen on irtisanomisjat seuraavat:

  • Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimus on irtisanomisaika yksi kuukausi

Molempien osapuolten on toimitettava irtisanomisilmoitus kirjallisesti.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen

Myös määräaikaisen vuokrasopimuksen voi irtisanoa, mutta tähän pitää aina hakea erikseen tuomioistuimen päätös. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta määrittää tarkemmat syyt siihen, milloin tuomioistuin voi vahvistaa irtisanomisen.

Määräaikaisen vuokrasuhteen irtisanomistilanteessa sillä osapuolella, joka ei ole sopimusta irtisanonut, on oikeus kohtuulliseen korvaukseen sopimuksen päättymisestä aikaisemmin kuin oli sovittu.

Lue lisää: Vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Vuokrasopimuksen purkaminen vuokranantajan kohdalla voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, jos vuokralainen aiheuttaa häiriötä muille talon asukkaille, on saanut varoituksia taloyhtiön toimesta tai jättää vuokrat maksamatta.

Vuokranantaja ei voi purkaa vuokrasopimusta ilman kirjallista varoitusta, jonka jälkeen vuokralaisella tulee olla mahdollisuus täyttää lain mukaiset velvoitteet tai korjata toimintaansa. Varoitusta ei kuitenkaan tarvita, mikäli esimerkiksi purkamistilanteeseen johtanut toimi on toistunut tai vuokralaiselle on annettu varoitus samasta asiasta jo aikaisemmin.

Mikäli kirjallinen varoitus ei ole saanut aikaan haluttua muutosta, on vuokranantajalle oikeus käyttää laissa säädettyä oikeutta purkaa vuokrasopimus. Purkamisilmoitus on annettava kirjallisesti ja siinä tulee olla eritelty purkamisen peruste sekä sopimuksen päättymisajankohta. Lisäksi on tärkeää huomata, että ilmoitus vuokrasuhteen purkamisesta tulee antaa vuokralaiselle todistettavasti.

Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus

Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus heti, mikäli asunnon käytöstä koituu ilmeistä vaaraa vuokralaiselle itselleen tai hänen kotiväelleen tai vuokralaisen palveluksessa olevalle henkilölle.

Mikäli vuokrakohteena oleva huoneisto on kokonaan tai osittain joutunut pois vuokralaisen hallinnasta ja tällä on vuokralaiselle olennainen merkitys, on vuokralaisella lain mukainen oikeus vuokrasopimuksen purkuun kuukauden kuluessa.

Purkamisilmoitus on annettava kirjallisesti ja siinä tulee olla eritelty purkamisen peruste sekä sopimuksen päättymisajankohta. Lisäksi on tärkeää huomata, että ilmoitus vuokrasuhteen purkamisesta tulee antaa vuokranantajalle todistettavasti.

Vuokralaisen häätö

Toisinaan käy niin, että vuokralainen ei poistu asunnosta vaikka vuokrasopimus olisi päättynyt. Tällöin vuokranantajan on haettava käräjäoikeudelta häätöä eli tuomiota, jossa käräjäoikeus vahvistaa vuokrasuhteen päättymisen.

Tuomion saamisen jälkeen häätötuomio toimitataan ulosottovirastoon, jossa ulosottomies hoitaa varsinaisen häätämisprosessin.

Prosessi käynnistyy sillä, että ulosottomies toimittaa vuokralaiselle kirjeitse ilmoituksen vahvistetusta häädöstä sekä tiedon muuttopäivästä. Vuokralaisen on poistuttava vuokratusta tilasta viimeistään muuttopäivänä. Mikäli vuokralainen ei poistu muuttopäivään mennessä vapaaehtoisesti on ulosottimiehellä oikeus poistaa vuokralaiset ja vuokratussa tilassa oleva omaisuus muuttopäivän jälkeen.

Vuokranantaja voi laatia häätöhaasteen itse tai vaihtoehtoisesti antaa asia ammattimaisen perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimisto huolehtii tarvittaessa vuokralaisen puolesta häätöhaasteen hakemisesta sekä häätöprosessin edistämisestä ulosottovirastossa.

Lue lisää: Perintäpalvelun käyttöönottoUlosottoVuokralaisen häätö

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus on yleensä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan vuokrakohteen vuokrauksesta. Sopimuksessa tulisi olla mm. osapuolten nimet ja henkilötunnukset/y-tunnukset, osapuolten yhteystiedot, vuokrakohteen osoite, vuokran suuruus, vuokrasuhteen sovittu kesto (määräaikainen, toistaiseksi voimassaoleva), vuokran eräpäivä, mahdollisen takuuvuokran suuruus sekä osapuolten allekirjoitukset. Lisäksi on tärkeää lisätä sopimukseen vuokrasuhteen erityisehdot, joita on esimerkiksi se kuuluuko vuokraan vesimaksu tai sähkömaksu vai vastaako vuokralainen näistä erikseen.

Lue lisää: Vuokrasopimus

Takuuvuokra

Mikä on takuuvuokra

Takuuvuokra tai toiselta nimeltään vuokravakuus on vuokranantajan vuokralaiselta vaatimus vakuus. Vuokranantaja voi tarvittaessa käyttää takuuvuokran esimerkiksi maksamattoman vuokran tai vuokralaisen asuntoon aiheuttamien tavallisen kulumisen ulkopuolelle jäävien vaurioiden korjaamiseen. Takuuvuokra on tavallisesti 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa ja se maksetaan vuokrasuhteen alkaen.

Vuokrasopimukseen tulee kirjata tarkasti mihin takuuvuokraa voi käyttää.

Suosituksemme mukaan takuuvuokraa ei kannata käyttää vuokrasuhteen aikana vaan vasta sopimuksen päätyttyä.

Vuokralaisen luottotietojen tarkistaminen

Ennen vuokrasopimuksen laatimista on suositeltavaa tehdä vuokralaisen luottotietojen tarkistus. Varmistamalla vuokralaisen maksukyvyn etukäteen voi pienentää huomattavasti riskiä siitä, ettei vuokraa makseta sovitusti vuokralaisen maksuongelmien vuoksi. Luottotietojen tarkistaminen onnistuu nopeasti ja vaivattomasti luottotietopalvelun avulla.

Lue myös: Luottotietojen tarkistusLuottotiedotTrattaProtestilistaMaksuhäiriömerkintä

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Asuinhuoneiston vuokrauksesta säädetään laissa nimeltä Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta.

Lue myös

Scroll to top