databank
databank

Velan vanhentuminen

Velan vanhentuminen

Velan vanhenemisen katkaisu

Velan vanheneminen ja sen vaikutus luottotietoihin

Laki velan vanhentumisesta

Velan vanhentuminen

Kun pohditaan velan vanhentumiseen liittyviä kysymyksiä, on aluksi tärkeä erottaa toisistaan kaksi eri asiaa tarkoittavaa velan vanhentumiseen liittyvää termiä, jotka ovat velan yleinen vanhentuminen ja velan lopullinen vanhentuminen.

Käymme seuraavaksi läpi näihin termeihin liittyvät erot läpi.

Velan yleinen vanhentuminen

Velka vanhenee yleisesti kolmessa vuodessa ellei velkoja ole laskuttanut saatavasta tuon ajan kuluessa. Sama vanhenemisaika pätee myös silloin, mikäli maksamattomasta laskusta ei ole huomautettu tai sen osalta ei ole tehty mitään perintätoimia viimeisen kolmen vuoden aikana.

Yleinen vanhentumisaika pitenee kuitenkin viiteen vuoteen, mikäli saatavalle on haettu ulosottoperuste.

Velan lopullinen vanhentuminen

Lopullisella velan vanhentumisella tarkoitetaan sitä, että jokainen velka vanhenee tietyn määräajan kuluessa erääntymisestä vaikka sitä olisi peritty säännölllisesti niin, ettei kolmen vuoden aikaraja ole ylittynyt.

Erilaisilla veloilla on eripituisen lopullisen vanhentumisen määräajat.

Mikäli velkojana on yksityishenkilö eikä velalle ole haettu ulosottoperustetta, on vanhentumisaika 25 vuotta laskun erääntymisestä. Toisaalta taas mikäli velkojana oleva yksityishenkilö on hakenut saatavalleen ulosottoperusteen, on vanhentumisaika 20 vuotta velkomustuomion antamispäivästä.

Mikäli velkojana on yritys tai yhteisö, on velan lopullinen vanhentumisaika ilman ulosottoperustetta 20 vuotta ja ulosottoperusteen kanssa 15 vuotta.

Velan vanhenemisen katkaisu

Velkoja voi omilla toimillaan huolehtia siitä, ettei yleinen vanhentumisaika mene umpeen.

Yleisen vanhentumisen katkaisevia toimia ovat esimerkiksi asian vireille tulo ulosottovirastossa, velkojan tai velkojan asiamiehenä toimivan tahon laatima maksumuistutus, jonka voidaan osoittaa tavoittaneen velallisen sekä saatavan valvontatoimet erilaisissa maksukyvyttömyystapauksissa, joita on esimerkiksi konkurssi ja velkasaneeraus.

Toisaalta myös velallinen voi omalla toiminnallaan katkaista yleisen vanhentumisen esimerkiksi neuvottelemalla saatavasta maksusuunnitelmaa tai maksamalla saatavaan liittyvän osasuorituksen.

Edellä mainitut toimet vaikuttavat yleiseen vanhentumisaikaan niin, että sen laskenta alkaa uudestaan kyseisestä toimesta laskien.

Velan vanheneminen ja sen vaikutus luottotietoihin

Velan lopullinen vanhentuminen poistaa joissain tilanteissa myös kyseisestä velasta aiheutuneen maksuhäiriömerkinnän.

Näissä tilanteissa kannattaakin olla yhteydessä suoraan ulosottovirastoon ja selvittää asiaa heidän kanssaan.

Laki velan vanhentumisesta

Laki velan vanhentumisesta määrittelee säännöt ja määräykset yleisimpien velkojen vanhentumiseen liittyen.

Lakiin on tullut velkojen lopullista vanhentumista koskevat uusimmat säädösmuutokset yksityishenkilöiden veloista voimaan vuoden 2015 alusta.

Lue myös

Scroll to top