databank
databank

FAQ

Hur fungerar det?

Det är enkelt att använda våra tjänster. Det räcker att ni levererar information om gälden till vår kundtjänst. Ofta finns informationen på fakturan, och då räcker det att endast leverera en kopia på fakturan. Det är dock nödvändigt att också skicka information om era egna indrivningsåtgärder, till exempel om skickade betalningsanmälningar.

Ni kan enkelt skicka informationen med ett av våra returkuvert, via e-post eller via fax.

Då inkassouppdraget påbörjas kontrollerar vi uppdragets information och påbörjar indrivningen. Vanligtvis påbörjas indrivningen med ett indrivningsbrev som skickas till gälden enligt behov cirka 1-2 gånger. Om indrivning via brev misslyckas utvärderar vi fallet och överväger att påbörja juridisk indrivning.

Måste jag betala några avgifter om gälden betalar fakturan direkt till mig?

Ibland betalar gäldenären en faktura som gått till indrivning direkt till den ursprungliga kreditgivarens konto. Enligt inkassolagen har gäldenären ett så kallat betalningsskydd, vilket berättigar betalning av skulden till antingen en inkassobyrå eller till den ursprungliga kreditgivarens konto.

Om gäldenären betalar en skuld som redan förts till indrivning till ert konto bör ni meddela om saken till vår kundtjänst omedelbart. Ta färdigt fram information om betalningens summa samt datum då summan överfördes till ert konto då ni gör en anmälan.

Om gäldenären har betalat fakturan inom minst 4 dagar före indrivningsbrevets datum behöver denne inte betala några indrivningskostnader.

Om uppdragsgivaren anmäler om betalningen utan fördröjning och indrivningskostnader på grund av tidigare nämnda orsaker inte kan krävas av gäldenären räknas de uppkomna indrivningskostnaderna som en förlust för Suomen Perintätoimisto Oy. Sådana här situationer uppstår ibland på grund av olika orsaker.

Om uppdragsgivaren lämnar informationen om mottagen betalning orimligt sent kan ansvaret för betalning av indrivningskostnaderna ändå gå till uppdragsgivaren enligt våra leveransvillkor. Vid bedömningen av om det finns ett behov av att fakturera för indrivningskostnader tas alltid oavsiktliga förseningar och upprepning av misstaget i beaktande.

Måste jag betala indrivningskostnaderna om gäldenären inte betalar skulden trots indrivningsåtgärderna?

Om skulden inte kan indrivas på grund av gäldenärens bristande betalningsförmåga räknas indrivningskostnaderna som en förlust för Suomen Perintätoimisto Oy. Detta kan hända om gäldenären till exempel dör eller försätts i konkurs och boet inte har medel att betala skulden.

Ofta fortsätter indrivningen antingen genom att flytta skulden till inkassobevakning eller genom att lämna en stämningsansökan gällande skulden till tingsrätten. Rätt tillvägagångssätt bestäms alltid från fall till fall beroende på gäldenärens betalningsförmåga.

Hur snabbt får jag pengarna?

Indrivningens snabbhet varierar alltid från fall till fall. Gäldenärens betalningsförmåga och betalningsvillighet påverkar alltid på indrivningsåtgärderna. Vid fall där gäldenären har betalningssvårigheter spelar hur snabbt indrivningsåtgärderna börjas också en roll.

Ofta betalar gäldenären skulden redan efter det första indrivningsbrevet, men ibland krävs det att en skuld drivs in under en längre period antingen genom inkassobevakning eller juridisk indrivning.

Tidvis uppstår även situationer där det finns en större chans att lyckas få skulden betald genom att avstå från indrivning. Denna typ av situation dyker upp till exempel då en betalningsplan arrangeras.

Hur skiljer ni er från andra inkassobyråer?

Vår tjänsts huvudsakliga syfte är att erbjuda våra kunder en inkassotjänst där gäldenären står för indrivningskostnaderna. De flesta inkassobyråer erbjuder ett så kallat frivilligt indrivningsbrev kostnadsfritt och ofta uppstår kostnader då tjänsten övergår till juridisk indrivning och utmätning.

Vårt servicekoncept, där gäldenären står för indrivningskostnaderna, innehåller även juridisk indrivning samt utdrivningsförfarande enligt våra leveransvillkor. De kostnaderna som uppstått från era indrivningsåtgärder krävs direkt av gäldenären i samband med indrivningen av skulden.

Vårt servicekoncept, där gäldenären står för indrivningskostnaderna, innehåller inhemsk indrivning från indrivningsbrev till juridisk indrivning samt utmätning.

Hur mycket kostar en juridisk indrivning?

Gäldenären står för kostnaderna vid en juridisk indrivning liksom indrivningskostnaderna. Detta nämns även i våra leveransvillkor.

Bedriver ni indrivning av hyresfordran?

Vi driver in båda företags och konsumenters hyresfordringar. Vid indrivning av hyresfordringar är det viktigt att nödvändig information gällande fordringarna levereras till oss.

Vi behöver följande information vid indrivning av hyresfordringar

  • Kopia på hyresavtalet, eftersom avtalet innehåller största delen av den nödvändiga informationen
  • Mängden öppna hyror samt förfallodagar
  • Om hyresvärden är en privatperson behöver vi hyresvärdens personbeteckning
  • Information om indrivningsåtgärder som hyresvärden själv åtagit
  • Information om huruvida gäldenären fortfarande bor i hyresfastigheten och om så är fallet, om ni vill ansöka om vräkning vid adressen i fråga.

Då vi fått informationen ovan är det möjligt att påbörja indrivningen av hyresfordringarna. Om en betalning fås bör den alltid gå emot den äldsta öppna hyresavgiften.

Vad händer om jag vill avbryta indrivningsåtgärderna?

Om uppdragsgivaren vill avbryta indrivningen har inkassobyrån möjligheten att fakturera för de kostnader som uppstått för indrivningen från uppdragsgivaren. Vår inkassobyrå fungerar på detta sätt eftersom misslyckandet av indrivningen då inte berott på betalningssvårigheter hos gäldenären och vi då inte haft möjlighet att inverka på hur indrivningen lyckas.

Måste jag lämna in en fullmakt med signatur?

Om indrivningen går till juridisk indrivning behöver vi en fullmakt från uppdragsgivaren för juridisk indrivning. Om fullmakten i fråga inte levereras till indrivningsbyrån trots förfrågningar avbryts indrivningen.

Ibland behöver vi specifik information från uppdragsgivaren för att driva in skulden. Om nödvändig information inte levereras trots förfrågningar betraktas detta som ett avtalsbrott.

Vad betyder en avbrottsbegäran vid konsumentindrivning?

Vid indrivning av konsumentskulder har gäldenären efter att skulden förfallit möjlighet att lämna in en avbrottsbegäran och kräva att indrivningen får direkt till juridisk indrivning och därifrån till utmätning.

Scroll to top