databank
databank

Perintä

Olemme koonneet tälle sivua tietoa perinnästä sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja ohjeistuksista, jotka esimerkiksi perintää suorittavan yhtiön on huomioitava toiminnassaan.

Käymme tarkemmin läpi seuraavia aihe-alueita:

Mitä on perintä?

Perinnällä tarkoitetaan sellaisia toimia, joiden tavoitteena on saada velallinen maksamaan lasku, jota ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Perintätoimistot tekevät monia erilaisia toimia perinnän aikana. Esimerkkejä erilaisista perintäkeinoista on kirjeperintä, trattaperintä, puhelinperintä, tekstiviestiperintä ja oikeudellinen perintä.

Perintätoiminta on luvanvaraista toimintaa ja sitä suorittavatkin vain Aluehallintovirastolta perintäluvan saaneet yritykset.

Laskun lähetys perintään

Laskun perintä tulee ajankohtaiseksi, kun maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä. Laskun lähetys perintään onnistuu nopeasti ja vaivattomasti esimerkiksi toimeksiantolomakkeen avulla tai lähettämällä kopio alkuperäisestä laskusta sekä tieto muistutustoimista sähköpostitse. Lähettämällä laskun perintään, velkoja säästää omista perintätoimista aiheutuvat kulut.

Lisätietoa: Perintäpalvelun käyttöönottoPerintäpalvelun hinnoittelu

Mitä tehdä jos saa perintäkirjeen?

Perintäkirjeen saatuaan kannattaa maksamaton lasku maksaa viivytyksestä perintäkirjeen ohjeiden mukaisesti. Mikäli laskun summa on liian suuri kerralla maksettavaksi, on syytä olla yhteydessä kirjeen lähettäneeseen velkojaan tai perintätoimistoon ja neuvotella mahdollisesta maksuohjelmasta. Jos saataan liittyy epäselvyyttä tai lasku on maksettu jo ennen perintäkirjeen saapumista, kannattaa olla yhteydessä kirjeen lähettäneeseen tahoon.

Perinnän vaiheet

Perintä jakautuu vapaaehtoiseen – eli kirjeperintään sekä oikeudelliseen perintään.

Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoisen perinnän aikana Perintätoimisto lähettää perintäkirjeitä ja selvittää velallisen maksuhalukkuuden.

Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta etenee asia oikeudelliseen perintään, jolloin asiasta laaditaan haaste toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Tuomion saamisen jälkeen asia edistetään ulosottovirastoon, joka aloittaa pakottavat perintätoimet asian osalta. Tuomion jälkeen velalliselle aiheutuu myös maksuhäiriömerkintä, joka saattaa vaikeuttaa merkittävästi yrityksen toimintaa esimerkiksi luotonsaantia.

Lue lisää: Oikeudellinen perintäUlosotto

Perintäkirje

Perintäkirje on perintätoimiston lähettämä määrämuotoinen kirje, joka toimitetaan velkojan puolesta velalliselle, joka ei ole maksanut avointa saatavaa sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Erilaisia perintäkirjeitä on useita ja niiden käyttöön vaikuttaa esimerkiksi se, onko kyse yritysperinnästä vai kuluttajaperinnästä sekä se, missä perinnän vaiheessa perintäprosessi on lähetyshetkellä. Erilaisia perintäkirjeitä ovat esimerkikiksi maksumuistutus, maksuvaatimus ja tratta.

Yksittäisen perintäkirjeen saaminen ei aiheuta velalliselle maksuhäiriömerkintää, mutta esimerkiksi tratan osalta velallisen tietoihin tulee tratan lähetyspäivänä maksuviivetieto ja mikäli velallinen ei pääse sopuun maksusta tratan eräpäivään mennessä, tulee velallisen luottotietoihin myös tratan protestointimerkintä. Trattamerkintä näkyy velallisen luottotiedoissa ja lisäksi protestoidut tratat ilmoitetaan myös protestilistalla.

Yleisenä ohjeena voidaan sanoa, että perintäkirjeen vastaanottamisen jälkeen avoin saatava on syytä maksaa pikaisesti pois annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli maksua ei saa kerralla maksettua, kannattaa olla yhteydessä velkojaan tai velkojan asiamiehenä mahdollisesti toimivaan perintätoimistoon.

Lue lisää: Saitko meiltä perintäkirjeen? 

Koska lasku perintään?

Meiltä tiedustellaan usein, milloin maksamaton laskun kannattaa siirtää perintään.

Kokemuksemme mukaan perintä onnistuu todennäköisimmin silloin, kun perintä aloitetaan pian laskun eräpäivän jälkeen. Lisäksi laskuun liittyviä mahdollisia epäselvyyksiä on huomattavasti helpompi selvittää, kun esimerkiksi palvelun tai tuotteen myyntitapahtumasta ei ole kulunut paljon aikaa.

Velkoja voi lähettää itse maksumuistutuksen tai antaa sen perintätoimiston tehtäväksi. Velkojan onkin tärkeää ilmoittaa mahdollisesti itse tekemistään huomautustoimista perintätoimeksiantoa tehdessään.

Lue lisää perintäpalvelustamme ja selvitä, miten perintätoimeksiannon tekeminen onnistuu.

Pienennä perinnän riskiä tarkastamalla luottotiedot etukäteen

Laskutuksen liittyy aina riski siitä, että asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä. Riskiä voi kuitenkin pienentää helposti ja edullisesti tarkastamalla asiakkaan luottotiedot ennen laskulle myyntiä.

Palvelu kertoo asiakkaan luottotiedoissa mahdollisesti olevat maksuhäiriömerkinnät, jotka viestivät velkojille mahdollisista maksuvaikeuksista.

Lue lisää: Luottotietojen tarkistus

Perintälaki

Perinnässä sovelletaan lakia saatavien perinnästä eli niin kutsuttua perintälakia. Perintälaki sääntelee sekä velkojan itse suorittamaa perintää että toimeksiannosta suoritettua perintää. Laki on pakottavaa oikeutta velallisen hyväksi, eli velallisen vahingoksi tehty sopimus on mitätön. Velalliselle perintälakia edullisemmista ehdoista voidaan sen sijaan sopia velallisen kanssa.

Oheisesta linkistä voi tarkastella perintälain sisältöä tarkemmin: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513

Perintäkulut

Perintälain mukaisesti velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Korvattavien kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Kuluttajaperinnän kulujen suuruus on tarkasti määritelty perintälaissa kun taas yritysperinnän perintäkulujen suuruus perustuu edellä mainittuun perintälain tulkintaan ja muodostuneisiin oikeuskäytäntöihin.

Lue lisää: Perintäpalvelun hinnoitteluMaksumuistutus

Eräpäivä

Eräpäivä on se päivämäärä, jolloin avoinna oleva velka tulee maksaa. Eräpäivä muodostuu laskun muodostumishetkeltä sovitun maksuehdon mukaisesti.

Lue lisää: MaksuehtoEräpäivä

Velkomustuomio

Velkomustuomio on käräjäoikeuden antama tuomio, jossa velallinen määrätään maksamaan velkojalle maksamattomat saatavat viivästyskorkoineen. Velkomustuomion jälkeen velkoja voi edistää perintätoimet ulosottoviranomaisten hoidettavaksi.

Lue lisää: UlosottoLuottotiedotVelkomustuomio

Viivästyskorko

Mikä on Viivästyskorko?

Viivästyskorko on korko, jota velallisen pitää alkaa maksamaan kun maksua ei ole suoritettu sopimuksen mukaisesti eräpäivään mennessä.

Kuinka suuri viivästyskorko on?

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan ja se on Euroopan keskuspankin puolivuosittain määrittämä viitekorko + 7 prosenttiyksikköä. Suomen Pankki ilmoittaa vahvistetun viitekoron ja viivästyskoron kokonaismäärän sekä sen voimassaoloajan puolivuosittain kesä- ja joulukuun lopussa.

Voimassaolevan viivästyskoron voi tarkistaa oheisesta linkistä:

www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/korot/pages/tilastot_markkina-_ja_hallinnolliset_korot_viitekorko_fi.aspx

Lue lisää: ViivästyskorkoViivästyskorkolaskuriMaksuehtoKorkolaki

Milloin on oikeus viivästyskorkoon?

Viivästyskorkoon on oikeus heti eräpäivän jälkeisenä päivänä.

Maksumuistutus

Maksumuistutus on ilmoitus siitä, että lasku on jäänyt maksamatta eräpäivään mennessä.

Maksumuistutuksen maksamattomasta laskusta voi lähettää asiakkaalle itse. Vaihtoehtoisesti myös Perintätoimisto voi huolehtia maksumuistutuksen lähettämisestä asiakkaan puolesta.

Koska maksumuistutus on jo vaatinut velkojalta tai perintätoimistolta kuluja aiheuttaneita toimenpiteitä, velkojalla tai perintätoimistolla on oikeus vaatia aiheutuneet kulut velalliselta.

Maksumuistutuksen lähettämistä varten tarvitsemme kopion alkuperäisestä laskusta. Laskun voi toimittaa meille esimerkiksi toimeksiantolomakkeella tai sähköpostitse.

Lue lisää: Perintäpalvelun käyttöönotto

Maksuvaatimus

Maksuvaatimus on yksi perintätoimiston käyttämistä vapaaehtoisen perinnän eli kirjeperinnän työkaluista. Maksuvaatimuksessa vaaditaan maksamaan avoin saatava pikaisesti tai vaihtoehtoisesti olemaan yhteydessä perintätoimistoon maksuohjelman sopimiseksi. Maksuvaatimuksesta aiheutuu lisäkuluja, jotka vaaditaan tavallisesti pääoman ja viivästyskoron yhteydessä.  Maksuvaaatimuksesta aiheutuvien kulujen määrästä on säädetty tarkemmin perintälaissa. Ennen maksuvaatimuksen lähettämistä velalliselle tulee kuitenkin lähettää myös maksumuistutus.

Lue lisää: Perintälaki Maksuvaatimus

Vakiokorvaus perintäkuluista

Mitä tarkoittaa vakiokorvaus?

Perintälaki määrittää vakiokorvauksesta seuraavaa:

Jos kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista. Velkojalla on tällöin oikeus saada korvausta 10 §:ssä tarkoitetuista perintäkuluista vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän.

Tratta

Tratta on toiselta nimeltään julkisuusuhkainen maksuvaatimus, jota käytetään yhtenä perintäkeinona yritysperinnässä. Trattaperinnän alkaessa perintätoimisto lähettää velalliselle trattakirjeen, jossa on selkeästi ilmoitettu eräpäivä. Mikäli vastaanottaja ei maksa trattaa eräpäivään mennessä voi perintätoimisto protestoida tratan, mistä johtuen yritykselle aiheutuu maksuhäiriömerkintä, joka saattaa vaikeuttaa merkittävästi yrityksen toimintaa esimerkiksi luotonsaantia.

Lue lisää: TrattaLuottotiedotLuottotietojen tarkistusProtestilista

Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä

Perintälain ohjeistusten mukaisesti kuluttajasaatavaa perittäessä kuluttaja-asiamies valvoo, että perinnässä toimitaan annettujen lakien ja ohjeistusten mukaisesti.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston laatima hyvän perintätavan ohje löytyy osoitteesta

http://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/julkaisut/linjaukset/aihekohtaiset-linjaukset/hyva-perintatapa-kuluttajaperinnassa-2014.pdf

Velallisen oikeus pyytää kuluttajasaatavan perinnän keskeyttämistä

Mitä tarkoittaa keskeytyspyyntö kuluttajaperinnässä?

Perintälaki 4 c § ”Kuluttajasaatavaa perittäessä velallisella on oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään”. Perintälain mukaan perintää saa kuitenkin jatkaa kunhan siitä ei aiheudu velalliselle uusia kuluja maksettavaksi ja tästä on hänelle ilmoitettu.

Konkurssi

Konkurssi on käräjäoikeuden vahvistama prosessi, jonka tavoitteena on realisoida kyseisen velallisen omaisuus velkojen maksuja varten. Konkurssin hakemisen tai hakeutumisen edellytyksenä on, että velallinen on konkurssikelpoinen.

Konkurssikelpoisia ovat esimerkiksi luonnolliset henkilöt, yritykset, yhdistykset. Konkurssikelpoisuus puuttuu kuitenkin esimerkiksi valtiolta, kunnilta ja seurakunnilta.

Lisäksi konkurssiin haettavan tai hakeutuvat tahon tulee olla ylivelkainen tai maksukyvytön eli se ei toisin sanoen selviydy veloistaan.

Kun tuomioistuin määrää konkurssimenettelyn alkavaksi, määrätään käräjäoikeuden toimesta samalla myös konkurssipesän pesänhoitaja.

Pesänhoitajan tehtäviin kuluu muun muassa selvittää velallisen varat ja velat. Näiden tietojen pohjalta pesänhoitaja laatii pesäluettelon, jonka mukaisesti konkurssimenettelyn loppuvaiheessa maksetaan määrätyn etujärjestyksen mukaisesti velkojille heille kuuluvia osuuksia.

Mikäli velallinen ajautuu konkurssimenettelyyn perinnän aikana, hoidamme konkurssinvalvonnan puolestanne.

Konkurssista aiheutuu myös velallisen luottotietoihin maksuhäiriömerkintä.

Lue lisää: KonkurssilakiPerintäpalvelu, Perintäpalvelun käyttöönottoProtestilista

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely on käräjäoikeuden vahvistama maksukyvyttömyysmenettely, jossa käräjäoikeus määrää osan tai joissain tapauksissa kaikki avoimet velat leikattaviksi.

Lue lisää: Yksityishenkilön velkajärjestely

Velkasaneeraus

Velkasaneeraus eli toiselta nimeltään yrityssaneeraus on käräjäoikeuden vahvistama maksukyvyttömyysmenettely, jossa käräjäoikeus määrää osan velallisen veloista leikattavaksi ja lisäksi käräjäoikeus vahvistaa jäljelle jäävien velkojen osalta selvittäjän vahvistaman maksuohjelman, jota velallisen tulee noudattaa.

Lue lisää: Velkasaneeraus

Jälkiperintä

Jälkiperinnällä tarkoitetaan perintää, jota suoritetaan yleensä luottotappioksi kirjattujen saatavien osalta. Perintätoimisto on yleensä suorittanut perintää jo jonkin aikaa mutta velallisen huonon taloudellisen tilanteen vuoksi perintä ei ole tuottanut haluttua tulosta. Jälkiperinnän tärkein tehtävä on huolehtia siitä, ettei saatava pääse vanhenemaan. Jälkiperinnän aikana perintätoimisto seuraa säännöllisesti velallisen taloudellisen tilanteen kehittymistä ja samalla huolehtii perintätoimien avulla ettei velka pääse vanhenemaan.

Jälkiperinnän hinnoittelussa on eroja, sillä osa perintätoimistoista perii erillistä jälkiperintämaksua, joka voi olla kertaluontoinen maksu tai vaihtoehtoisesti ennalta määrätty provisioprosentti onnistuneesta perinnästä.

Lue lisää: Perintäpalvelun hinnoitteluJälkiperintä

Perintä ulosotossa

Perinnän edistäminen ulosottoviranomaisten hoidettavaksi on perinnän ja tarkemmin oikeudellisen perinnän viimeinen vaihe. Kun saatavalle on hankittu tuomioistuimesta ulosottoperuste, joka tavallisesta tarkoittaa esimerkiksi velkomustuomiota, edistetään saatavan perintä ulosottoon. Ulosottoprosessin saa käyntiin laatimalla ulosottohakemuksen toimivaltaiseen ulosottovirastoon, joka käynnistää perintätoimet hakemuksen kirjaamisen jälkeen.

Mikäli velkoja käyttää perinnässä perintätoimistoa, huolehtii perintätoimisto tarvittaessa myös saatavan edistämisestä ulosottovirastoon asiakkaan puolesta.

Ulosottoperusteen täytäntöönpanopalvelun avulla asiakas säästää aikaa ja vaivaa, kun hoidamme prosessin asiakkaan puolesta.

Lue lisää: UlosottoVuokralaisen häätö

Velkoja

Velkojalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, yritystä tai muuta tahoa, joka perii saamisiaan esimerkiksi asiakkaaltaan tai vuokralaiseen. Velkoja voi suorittaa tiettyjä perintätoimia itse tai käyttää perintätoimistoa saatavansa perinnässä.

Lue lisää: Perintäpalvelun käyttöönotto

Velan perintä

Velan perintä kannattaa siirtää ammattimaisen, luotettavan ja tehokkaan perintätoimiston hoidettavaksi.

Lue lisää: Perintäpalvelun käyttöönotto

Velan vanhentuminen

Lain mukaisesti velka vanhenee tyypillisesti kolmessa vuodessa ellei vanhenemista ole tätä ennen keskeytetty. Mikäli epäilet, että saatava on mahdollisesti vanhentunut, kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi perintätoimistoon ja tarkistaa asia.

Lue lisää: Laki velan vanhentumisesta

Vuokran perintä

Myös maksamattomat vuokrat ovat perintäkelpoisia, mikäli ne perustuvat osapuolten kesken sovittuun vuokrasopimukseen ja ovat perintälain mukaisesti riidattomia. Mikäli vuokrasuhde on jo päättynyt, tulee vuokranantajan vähentää ensin takuuvuokran osuus vuokralaisen rästeistä ja loppuosan suhteen kannattaa olla yhteydessä perintätoimistoon. Maksamattomien vuokrien osalta, tarvitaan tieto avoimista vuokrista sekä kopio osapuolten kesken laaditusta vuokrasopimuksesta.

Joissain tapauksissa velkoja voi joutua turvautumaan myös vuokralaisen häätöön, mikäli vuokralainen ei luovuta asuntoa vuokralaiselle lakien ja määräysten mukaisesti.

Lue lisää: Vuokran perintäPerintäpalvelun käyttöönottoVuokrasopimuksen irtisanominenLuottotietojen tarkistus

Pikaperintä

Pikaperintä on yleinen perintäalalla käytetty termi. Mitä pikaperintä tarkoittaa meidän palvelumme osalta?

Lue tarkemmin asiasta täältä: Pikaperintä

Lue myös

Scroll to top