databank
databank

Perinnän vaiheet

Vapaaehtoinen perintä

Kirjeperintä

Puhelinperintä

Oikeudellinen perintä

Jälkiperintä

Erilaiset maksukyvyttömyystilanteet

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yrityssaneeraus

Konkurssi

Moni uusi asiakkaamme saattaa joutua perinnän kanssa tekemiseen ensimmäistä kertaa. Meiltä tiedustellaankin paljon, mitä perintä tarkoittaa ja mitä perintäprosessin aikana tapahtuu? Olemme avanneet perintäprosessia tähän julkaisuun, josta on nähtävissä tarkemmin perinnän eri vaiheet sekä niiden aikana huomioitavat asiat.

Seuraavaksi esittelemme perinnän eri vaiheet ja käymme tarkemmin läpi, mitä perinnän aikana tapahtuu.

Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoisesta perinnästä käytetään joissain yhteyksissä myös termiä kirjeperintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana pyritään selvittämään velallisen maksuhalukkuus ja maksukyky ilman viranomaisten apua.

Vapaaehtoisen perinnän aikana tärkein tavoite onkin saada yhteys velalliseen ja pyrkiä sopimaan maksusta. Mikäli avoin summa on liian suuri maksettavaksi kerralla, pyritään neuvottelemaan molempia osapuolia miellyttävä maksuohjelma, jonka myötä velallinen saa osan velan suhteen lisää maksuaikaa mutta samalla velkoja saa myös osasuorituksia avoimen velan osalta.

Käymme ohessa tarkemmin läpi esimerkkejä siitä, minkälaisia keinoja perintätoimistolla on käytössään vapaaehtoisen perinnän aikana.

Kirjeperintä

Erilaisia velalliselle lähetettäviä perintäkirje on muun muassa maksumuistutus, maksuvaatimus sekä yritysperinnässä käytetty tratta.

Maksumuistutus on yleisesti ensimmäinen kirjallinen velalliselle lähetettävä huomautus siitä, että kyseinen velka on edelleen maksamatta.

Mikäli velallinen ei kuitenkaan reagoi lähetettyyn maksumuistutukseen, lähetään velalliselle seuraavaksi maksuvaatimus, jonka sävy on yleisesti jo paljon maksumuistutusta vaativampi ja siinä velalliselle ilmoitetaan mahdollisista jatkotoimista, ellei saatavaa makseta ajoissa.

Yritysperinnässä voidaan käyttää lisäksi trattaa, jonka teho perustuu sen julkisuusuhkaan. Mikäli velallinen ei siis maksa koko summaa tai sovi perintätoimiston kanssa suoritettavista lyhennyksistä ennen eräpäivää, voi perintätoimisto protestoida tratan, josta aiheutuu velallisyritykselle maksuhäiriömerkintä.

Lue myös: Protestilista

Puhelinperintä

Kirjeperinnän tukena voidaan käyttää myös puhelinperintää, joka tarkoittaa sitä, että perintätoimisto on yhteydessä velalliseen puhelimitse. Puhelun tavoitteena on ilmoittaa avoimesta velasta sekä pyrkiä saamaan suoritus koko avoimelle velalle tai vaihtoehtoisesti sopia velallisen kanssa maksusuunnitelman velan maksamiseksi.

Mikäli vapaaehtoisen perinnän aikana ei päästä haluttuun lopputulokseen eli maksusuunnitelmaan tai velan kokonaismaksuun, siirtyy perintä seuraavaan vaiheeseen. Tässä vaiheessa tarkistetaan yleensä velallisen luottotiedot, joiden perusteella tehdään päätös siitä, siirrytäänkö oikeudelliseen perintään vai mahdollisesti jälkiperintään.

Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä käynnistyy sillä, että saatavasta laaditaan haastehakemus velallisen kotipaikan käräjäoikeuteen. Haastehakemuksessa esitetään tarkat tiedot avoimesta velasta sekä erittelyt tiedot jo tehdyistä perintätoimista.

Mikäli velallinen ei suorita oikeusprosessista huolimatta avointa velkaa käräjäoikeuden määrittelemiin määräpäiviin mennessä, antaa käräjäoikeus velkomustuomion, josta syntyy velalliselle maksuhäiriömerkintä. Velkomustuomion jälkeen saatavan perintä voidaan edistää ulosottoviranomaisten hoitoon. Ulosottoprosessi käynnistyy ulosottohakemuksella, johon liitetään myös käräjäoikeuden päätös mukaan.

Lue lisää: UlosottoUlosmittaus

Jälkiperintä

Vapaaehtoisen perinnän jälkeen voidaan siirtyä myös jälkiperintään, mikäli velallisen luottotietojen tarkistuksen yhteydessä on havaittu, että velallisella ei ole tällä hetkellä maksukykyä suorittaa saatavaa edes ulosottoviranomaisten toimien aikana.

Jälkiperinnän aikana huolehditaan siitä, ettei velka pääse vanhenemaan ja samalla seurataan säännöllisesti velallisen maksukyvyn kehittymistä.

Erilaiset maksukyvyttömyystilanteet

Perinnän aikana voi tulla vastaan myös tilanne, jossa velallinen on ajautunut tai itse hakeutunut maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Maksukyvyttömyysmenettelyt ovat erilaisia yritysten ja yksityishenkilöiden välillä. Käymme niitä ohessa läpi tarkemmin.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Mikäli velallisena oleva yksityishenkilö hakeutuu velkajärjestelyyn, on velkojan kannalta tärkeintä huolehtia siitä, että avoimet velat ovat selvittäjän tiedossa.

Käräjäoikeuden määräämää selvittäjä laatii veloista maksuohjelmaehdotuksen, joka toimitetaan velkojille tiedoksi mahdollisia vastineita varten. Mikäli oma velka puuttuu tai mikäli maksuohjelmasta on huomautettavaa, tulee se ottaa esille viimeistään tässä vaiheessa.

Ehdotuksen hyväksymisen jälkeen käräjäoikeus vahvistaa maksuohjelman ja velkojan tehtäväksi tulee huolehtia siitä, että velallinen noudattaa vahvistettua ohjelmaa, mikäli kyseessä ei ole niin sanottu nolla-ohjelma, jossa velat leikataan 100 prosenttisesti.

Yrityssaneeraus

Mikäli velallisena oleva yritys hakeutuu yrityssaneeraukseen, on velkojan kannalta tärkeintä huolehtia siitä, että avoimet velat ovat selvittäjän tiedossa.

Käräjäoikeuden määräämää selvittäjä laatii veloista maksuohjelmaehdotuksen, joka toimitetaan velkojille tiedoksi mahdollisia vastineita varten. Mikäli oma velka puuttuu tai mikäli maksuohjelmasta on huomautettavaa, tulee se ottaa esille viimeistään tässä vaiheessa.

Ehdotuksen hyväksymisen jälkeen käräjäoikeus vahvistaa maksuohjelman ja velkojan tehtäväksi tulee huolehtia siitä, että velallinen noudattaa vahvistettua ohjelmaa.

Konkurssi

Mikäli velallisena oleva yritys hakeutuu itse tai mikäli velallinen haetaan velkojan toimesta konkurssiin on velkojan kannalta tärkeintä huolehtia siitä, että avoimet velat ovat selvittäjän tiedossa.

Käräjäoikeuden määräämää selvittäjä laatii veloista jakoluetteloehdotuksen, joka toimitetaan velkojille tiedoksi mahdollisia vastineita varten. Mikäli oma velka puuttuu tai mikäli maksuohjelmasta on huomautettavaa, tulee se ottaa esille viimeistään tässä vaiheessa.

Ehdotuksen hyväksymisen jälkeen käräjäoikeus vahvistaa jakoluettelon ja velkojan tehtävänä on huolehtia siitä, että mahdolliset jakoluettelon mukaiset maksut tulevat ajallaan.

Lue myös

Scroll to top