databank
databank

Usein kysytyt kysymykset

Miten eroatte muista perintätoimistoista?

Olemme luotettava kotimainen perintäkumppani ja suoritamme perintää jo lähes 19 000asiakkaan tuomalla vankalla kokemuksella.

Palvelumme käyttöönotto tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti. Laskun voi toimittaa perintään esimerkiksi sähköpostitse tai toimeksiantolomakkeellamme.

Emme peri palvelun käytöstä aloitus- tai vuosimaksuja ja lisäksi otamme asiakkaan puolesta riskin myös aiheutuneiden perintäkulujen osalta.

Lue lisää: Perintäpalvelun käyttöönotto

Vaaditaanko minulta kulut, jos velallinen maksaa laskun suoraan minulle?

Joskus velallinen maksaa jo perintään toimitetun laskusaatavan suoraan alkuperäisen velkojan tilille. Perintälain mukaan velallisella on olemassa nk. maksusuoja, joka oikeuttaa maksamaan saatavan niin asiamiehen kuin alkuperäisen velkojan tilille.

Mikäli velallinen maksaa jo perintään toimitetun saatavan tilillenne, niin asiasta tulee viipymättä ilmoittaa asiakaspalveluumme. Ilmoittaessanne ottakaa esille valmiiksi tiedot maksun määrästä sekä päivämäärästä, jolloin raha on siirtynyt tilillenne.

Jos velallinen on maksanut laskun vähintään 4 päivää ennen perintäkirjeen päiväystä, hänen ei tarvitse maksaa perintäkuluja.

Mikäli toimeksiantaja ilmoittaa maksusuorituksesta viivytyksettä, eikä perintäkuluja edellä mainituin perustein voida vaatia velalliselta, niin aiheutuneet perintäkulut jäävät Axactor Finland Oy:n tappioksi. Tämänkaltaisia tilanteita sattuu ajoittain eri syistä.

Mikäli kuitenkin tieto maksusuorituksesta toimeksiantajalta tulee kohtuuttoman paljon myöhässä, korvausvelvollisuus perintäkuluihin voi muodostua toimitusehtojemme puitteissa. Perintäkulujen laskutuksen tarpeellisuutta arvioidessa, otetaan huomioon aina viivytyksen tahattomuus sekä virheen toistuvuus saman asiakkaan kohdalla.

Joudunko maksamaan perintäkulut, jos velallinen ei maksa saatavia perintätoimista huolimatta?

Mikäli velallisen maksukyvyttömyydestä johtuen saatavia ei saada perittyä, jäävät perintäkulut Axactor Finland Oy:n tappioksi. Näin voi käydä esimerkiksi jos velallinen kuolee tai asetetaan konkurssiin, eikä pesällä ole varoja velan maksamiseen.

Usein perintää jatketaan edelleen joko siirtämällä saatava jälkiperintään tai laatimalla saatavasta haastehakemus toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Oikea menettelytapa selvitetään aina tapauskohtaisesti riippuen velallisen maksukyvystä.

Lisätietoa maksukyvyttömyysmenettelyistä löytyy oheisilta sivuiltamme: KonkurssiVelkasaneerausYksityishenkilön velkajärjestely

Miten nopeasti saan rahat?

Perinnän onnistumisen nopeus on aina tapauskohtaista. Perintätoimiin vaikuttaa aina velallisen maksukyky ja -halu. Maksuvaikeuksissa olevan velallisen osalta vaikutusta on myös sillä, kuinka nopeasti perintätoimet käynnistetään.

Usein velallinen maksaa saatavan jo ensimmäisen perintäkirjeen jälkeen, mutta joskus velkaa joudutaan perimään pidempään joko jälkiperinnässä tai oikeudellisessa perinnässä.

Ajoittain tulee myös tilanteita, jolloin perinnästä pidättäytyminen edistää onnistumisen todennäköisyyttä. Tämänkaltainen tilanne tulee eteen esimerkiksi maksuohjelmaa sovittaessa.

Mitä perintä on?

Perinnällä tarkoitetaan yleisesti sellaisia toimia, joilla pyritään saamaan velallinen maksamaan velkojalle avoinna oleva lasku tai muu sopimukseen perustuvan saatava viivästyskorkoineen.

Perinnän voi jakaa niin sanottuun vapaaehtoiseen perintään, jonka aikana perintätoimisto lähestyy velallista perintäkirjeillä, joissa kehotetaan maksamaan avoin summa kokonaisuudessaan tai vaihtoehtoisesti neuvottelemaan maksuohjelmasta. Tyypillisiä perintäkirjeitä ovat esimerkiksi maksumuistutusmaksuvaatimus ja tratta.

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, niin siirrytään oikeudelliseen perintään. Oikeudellisen perinnän aikana velkoja tai perintätoimisto velkojan asiamiehenä, hakee käräjäoikeudesta tuomion avoimelle saatavalle, jonka jälkeen saatavan perintä edistetään ulosottoviranomaisten hoidettavaksi. Tässä vaiheessa velalliselle on muodostunut jo maksuhäiriömerkintä, joka voi vaikeuttaa esimerkiksi velallisen luotonsaantia.

Minkälaisia saatavia voitte periä?

Voimme lain mukaan periä riidattomia sopimukseen perustuvia saatavia. Tyypillisesti perintätoimeksiannot liittyvät esimerkiksi erilaisiin palveluihin tai tuotteisiin liittyvän laskun perintään, velan perintään, vuokran perintään tai vastikkeiden perintään.

Lisätietoa: VelkakirjaVuokran perintäPerintäVelan vanhentuminen

Miten palvelunne toimii?

Palvelumme käyttö on helppoa. Riittää, että toimitatte asiakaspalveluumme tiedot  saatavastanne, jota ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Usein tiedot löytyvät laskusta, jolloin pelkkä laskukopion toimittaminen riittää. Mukaan on kuitenkin syytä lisätä vielä tieto omista perintätoimistanne, esimerkiksi lähetetyistä maksuhuomautuksista.

Tiedot voitte toimittaa kätevästi palautuskuorillammesähköpostilla tai faksilla.

Perintätoimeksiannon saapuessa, tarkistamme toimeksiannon tiedot ja aloitamme perinnän. Tyypillisesti perintä aloitetaan perintäkirjeellä, joita lähetetään velalliselle tarpeen mukaan noin 1-2 kappaletta. Jos laskusta ei ole vielä lähetetty maksumuistutusta, lähetämme sen puolestanne. Mikäli kirjeperintä ei tuota tulosta, aloitamme oikeudellisen perinnän valmistelut. Tarvittaessa asia edistetään toimivaltaiseen käräjäoikeuteen ja tuomion saamisen jälkeen laadimme ulosottohakemuksen toimivaltaiseen ulosottovirastoon.

Lisätietoa perinnän vaiheista ja keinoista löytyy perintä-sivuiltamme.

 

Kuinka paljon maksaa oikeudellinen perintä?

Oikeudellisen perinnän kuluista vastaa velallinen kuten perintäkuluistakin. Tämä on mainittu myös toimitusehdoissamme.

Olemme koonneet lisätietoa ulosottoprosessista ulosotto-sivuillemme.

Hoidatteko vuokrasaatavien perintää?

Perimme myös sekä yritysten että kuluttajien välisiä vuokrasaatavia. Vuokrasaatavien perinnässä on tärkeää, että saatavien osalta toimitetaan meille tarvittavat tiedot saatavista.

Vuokrasaatavien perintää varten tarvitsemme seuraavat tiedot

  • Kopio vuokrasopimuksesta, sillä sopimus sisältää suurimman osan tarvittavista tiedoista
  • Avoinna olevien vuokrien määrät sekä eräpäivät
  • Yksityishenkilön toimiessa vuokranantajana, tarvitsemme vuokranantajan henkilötunnuksen
  • Tiedot vuokranantajan suorittamista omista perintätoimista
  • Tieto siitä, asuuko velallinen edelleen vuokrakohteessa ja mikäli asuu, halutaanko hakea häätöä kyseisestä osoitteesta

Saatuamme yllämainitut tiedot, on erääntyneiden vuokrasaatavien perintä mahdollista aloittaa. Mikäli velalliselta on saatu suorituksia vuokrarästien osalta, tulisi suoritukset aina kohdistaa vanhimpaan avoinna olevaan vuokraan

Lue lisää Vuokran perintäVuokrasopimuksen irtisanominenVuokrasopimuksen purkaminenPerintäpalvelun käyttöönottoLuottotietojen tarkistusVuokralaisen häätö

Mitä jos haluan peruuttaa perintätoimet?

Mikäli toimeksiantaja haluaa peruuttaa perinnän, perintätoimistollamme on mahdollisuus laskuttaa perinnästä aiheutuneet kulut toimeksiantajalta. Perintätoimistomme toimii näin, koska perinnän epäonnistuminen on johtunut muusta kuin velallisen maksukyvyttömyydestä, eikä meillä ole tällöin ollut mahdollisuutta vaikuttaa perinnän onnistumiseen.

Onko minun pakko palauttaa valtakirja allekirjoituksineen?

Perinnän edetessä oikeudelliseen perintään, perintätoimistomme tarvitsee toimeksiantajalta valtakirjan oikeudellista perintää varten. Mikäli kyseistä valtakirjaa ei toimiteta perintätoimistollemme pyynnöistä huolimatta, katsomme tämän perinnän peruuttamiseksi.

Toisinaan tarvitsemme toimeksiantajalta erityisiä tietoja saatavan perimiseksi. Mikäli tarpeellisia tietoja ei pyynnöistä huolimatta toimiteta, katsotaan tämä sopimusrikkomukseksi.

Mitä tarkoittaa keskeytyspyyntö kuluttajaperinnässä?

Perintälaki 4 c § ” Kuluttajasaatavaa perittäessä velallisella on oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään.” Perintälain mukaan perintää saa kuitenkin jatkaa kunhan siitä ei aiheudu velalliselle uusia kuluja maksettavaksi ja tästä on hänelle ilmoitettu.

Keskeytyspyynnön saatuamme tarkastamme velallisen maksuhäiriöt. Mikäli katsomme ettei saatavan perintää ole suositeltavaa vielä edistää oikeudelliseen perintään, siirrämme saatavan niin sanottuun jälkiperintään, jonka tarkoitus on ylläpitää velkaa säännöllisillä muistutuksilla ja seurata velallisen luottotietojen muutoksia. Luottotietojen niin salliessa laadimme asiasta haastehakemuksen toimivaltaiseen käräjäoikeuteen ja tuomion saatuemme ulosottoviranomaisten perittäväksi.

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513#P4c)

Lisätietoa perintään liittyvistä ohjeistuksista ja määräyksistä löytyy perintä-sivultamme.

Miten lasken viivästyskoron määrän?

Toimeksiantoa tehdessä ei tarvitse laskea viivästyskorkoa valmiiksi vaan laskemme sen puolestanne. Vaadimme viivästyskorkoa asti siihen asti, kunnes koko lasku on maksettu.

Lue lisää viivästyskorko.

Kuuluuko pikaperintä palveluvalikoimaanne?

Perintäpalvelumme käyttöönotto käy nopeasti ja vaivattomasti. Perintätoimeksiannon voi toimittaa meille esimerkiksi toimeksiantolomakkeella tai sähköpostitse. Muita toimia ei tarvita vaan perintätoimet käynnistyvät toimeksiannon saapumisen jälkeen.

Lue lisää: Perintäpalvelun käyttöönotto

Voiko kauttanne periä laskuja myös ulkomailta?

Kyllä voi.

Tarjoamme asiakkaillemme myös tehokkaan ja helppokäyttöisen kansainvälisen perinnän perintäpalvelun, jonka avulla asiakas voi periä saatavansa myös rajat ylittävissä tapauksissa.

Haetteko tarvittaessa myös häädön vuokralaiselle?

Kyllä. Haemme tarvittaessa vuokralaiselle häädön toimivaltaisesta käräjäoikeusta.

Lue lisää: Vuokralaisen häätö

Perittekö myös yksityishenkilöiden välisiä saatavia?

Kyllä. Perimme kaikkia sopimukseen perustuvia riidattomia saatavia, joita ei ole maksettu sovitusti eräpäivään mennessä. Tyypillisiä yksityishenkilöiden välisiä saatavia ovat vuokrasaatavat ja erilaiset velkakirjoihin perustuvat velat.

Lue lisää: VelkakirjaVuokran perintä

Miten olette huomioineet toiminnassanne Euroopan uuden tietosuoja-asetuksen eli gdpr:n?

Olemme valmistautuneet uuteen tietosuoja-asetukseen suunnittelemalla ja toteuttamalla tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Perintärekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kotisivuillamme täällä.

Scroll to top