databank
databank

Perintärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Axactor Finland Oy

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

y-tunnus 1606758-4

Tero Hänninen 014 362 3309 /  tero.hanninen@axactor.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Perintärekisteriä käytetään ammattimaiseen perintätoimeksiantojen hoitamiseen, seurantaan ja hallintaan. Tämän toiminnan yhteydessä perintärekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään saatavien perintään liittyvissä toimeksiannoissa sekä vapaaehtoisessa että oikeudellisessa perinnässä. Perintärekisterissä käsitellään perintäasioiden lisäksi tietoja niihin liittyvistä oikeudenkäynneistä (riita-, rikos- ja hakemusasiat) sekä insolvenssiprosesseista, käsittäen velkajärjestely-, yrityssaneeraus-, ja konkurssiasiat.

Lisäksi perintärekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä yllä mainittujen käyttötarkoitusten kanssa yhteensopivissa tarkoituksissa koskien muita perintään liittyviä tehtäviä. Tällaisia tarkoituksia ovat esimerkiksi rekisterinpitäjän toiminnan raportointi, seuranta ja valvonta sekä palvelutapahtumien todentaminen ja asiakassuhteen hoito. Perintärekisteristä saatuja henkilötietoja voidaan käsitellä myös tilastoimistarkoituksiin ns. anonymisoidussa muodossa, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen sekä perintätoimeksiannon antajan valtuutukseen. Perintätoiminta on luvanvaraista toimintaa (laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 517/1999). Velallisia koskevia henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja toimeksiantajan oikeutettujen etujen nojalla perintätoimeksiannon hoitamiseksi.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää tietoja toimeksiantajista sekä velallisista tässä kohdassa kuvatun mukaisesti.

Toimeksiantajia koskevat tiedot

toimeksiantajan itsensä ja/tai tämän yhteyshenkilön nimi

henkilötunnus / y-tunnus

yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)

pankkiyhteystiedot

laskutus- ja myyntireskontratiedot

tiedot perittävästä saatavasta, sen perusteesta ja määrästä

perintätoimenpiteitä ja käsittelyvaihetta koskevat tiedot

muut toimeksiantajan ilmoittamat tiedot

muut toimeksiannon hoitamiseksi tarvittavat tiedot

Velallisia koskevat tiedot

velallisen itsensä ja/tai tämän yhteyshenkilön nimi

syntymäaika tai henkilötunnus / y-tunnus

yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)

tiedot perittävästä saatavasta, sen perusteesta ja määrästä

perintätoimenpiteitä ja käsittelyvaihetta koskevat tiedot

muut velallisen ilmoittamat tiedot

muut toimeksiantoon liittyvät lisätiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Perintärekisterissä käsiteltävät henkilötiedot on saatu seuraavista tietolähteistä:

toimeksiantajat

velalliset

luottotietorekisterit (julkiset maksuhäiriötiedot)

numero-, osoite-, ja yhteystietopalvelurekisterit

yritystietojärjestelmä

Väestörekisterikeskus

Oikeusrekisterikeskus

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

Verohallinto

maistraatit

ulosottoviranomaiset

tuomioistuimet

Velkaneuvonta

Sosiaalitoimisto

Kela

Henkilötietojen vastaanottajat

Perintärekisterissä olevia rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta perintätoimeksiannon ulkopuolisille, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät sekä lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa tilanteissa.

Perintätoimeksiantoa koskevien tietojen vastaanottajat

Perintätoimeksiantoja koskevien tietojen vastaanottajat ovat pääsääntöisesti samoja kuin edellisessä kohdassa yksilöidyt perintärekisterin tietolähteetkin.

Rekisterinpitäjän palveluntarjoajat

Rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajien välisen, sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämän tietojenkäsittelysopimuksen nojalla. Palveluntarjoajat käsittelevät rekisterinpitäjän vastuulla olevia henkilötietoja rekisterinpitäjän dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti. Olemme vastuussa palveluntarjoajien meidän puolesta suorittamasta henkilötietojen käsittelystä suhteessa rekisteröityyn kuin omasta toiminnastamme.

Henkilötietojen käsittelyssä käytämme seuraavia alihankkijoita:

TNNet

TeliaSonera

PostNord

Posti

Bisnode

Suomen Asiakastieto

Maistraatti

Väestötietorekisteri

Integral Oy

MailChimp

Mandrill

SurveyMonkey

Tili-Lii Oy

Asianajotoimisto Applex

SYS Audit Oy

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta eikä lakisääteistä vaatimusta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Seuraavassa on kuvattu tarkemmin perintärekisterissä käsiteltävien henkilötietojen säilytysaikoja:

  • Säilytämme päättyneen perintätoimeksiannon tiedot järjestelmässämme 6 vuoden ajan ennen tietojen anonymisointia.
  • Valmistuneen perintätapauksen tiedot pseudonymisoidaan 3 kuukauden päästä perinnän päättymisestä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tässä kohdassa kuvatut, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti. Oikeuksiensa käyttämiseksi rekisteröidyn tulee ottaa rekisterinpitäjään yhteyttä joko sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@axactor.fi tai postitse tämän tietosuojaselosteen alussa kerrottuun rekisterinpitäjän osoitteeseen. Rekisterinpitäjän on riittävällä tavalla varmistuttava rekisteröidyn henkilöllisyydestä ennen hänen oikeuksiensa toteuttamista.

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietyt kyseisessä artiklassa tarkemmin säädetyt tiedot henkilötietojen käsittelyä koskien.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Tietosuoja-asetuksen 16 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tietosuoja-asetuksen 17 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin kyseisessä artiklassa säädetyistä perusteista täyttyy.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, edellyttäen että jokin kyseisessä artiklassa säädetyistä perusteista täyttyy.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietosuoja-asetuksen 20 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Kun rekisteröity käyttää edellä kuvattua oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hänellä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Vastustamisoikeus

Tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Rekisteröity voi käyttää vastustamisoikeuttaan teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä.

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Tietosuoja-asetuksen 22 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Kyseistä oikeutta ei kutienkaan sovelleta mm. silloin, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten taikka jos se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Rekisteröidyn käyttäessä tätä oikeuttaan rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkovan henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta annettua, sovellettavaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi.

Rekisterinpitäjän velvollisuudet rekisteröityjen oikeuksien johdosta

Rekisterinpitäjän on toimitettava rekisteröidyille tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tietosuoja-asetuksen 15-22 artiklan nojalla tehdyn pyynnön johdosta ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava sähköisesti mahdollisuuksien mukaan, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Henkilötietojen toimittaminen rekisterinpitäjälle

Toimeksiantajan on annettava tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 määritellyt toimeksiantajaa ja velallista koskevat tiedot rekisterinpitäjälle perintätoimeksiannon hoitamista varten.

Henkilötietojen käsittely ja profilointi

Perinnän aikana tarkistamme velallisen maksukyvyn arvioidaksemme tarkemman ajankohdan oikeudellisen perinnän toimille.

Henkilötietojen jatkokäsittely

Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelisi henkilötietoja edelleen muihin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän tietosuojalainsäädännön mukaisena velvollisuutena on ilmoittaa rekisteröidyille ennen jatkokäsittelyä tällaisesta tarkoituksesta. Tällöin rekisterinpitäjän on annettava myös kaikki asiaan kuuluvat lisätiedot.

Yleinen kuvaus rekisterinpitäjän asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Perintärekisteriin on annettu pääsyoikeus vain sellaisille rekisterinpitäjän perintätoiminnoissa työskenteleville nimetyille työntekijöille, jotka ovat allekirjoittaneet asianmukaiset salassapitositoumukset.

Rekisterinpitäjä on antanut työntekijöilleen sitovia kirjallisia ohjeita ja määräyksiä henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskien, joita työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan.

Tietojärjestelmien tietoturva on järjestetty asianmukaisesti mm. salauksin ja teknisin rajoituksin.

Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja mm. arvioi henkilötietojen käsittelytoimintaan sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

Scroll to top