databank
databank

Kuluttajansuojalaki

Käymme tällä sivuilla tarkemmin läpi yleisimpiä kuluttajansuojalain määräyksiä, jotka tulevat vastaan perintäprosessin aikana.

Markkinointi

Kuluttajansuojalain mukaisesti markkinoinnissa tulee noudattaa hyvän tavan mukaista toimintaa ja välttää sopimatonta menettelyä.

Markkinoinnin ei katsota olevan hyvän tavan mukaista, jos se esimerkiksi loukkaa uskonnollista tai poliittista vakaumusta. Lisäksi markkinoinnin katsotaan olevan hyvän tavan vastaista, mikäli se syrjii henkilöitä esimerkiksi terveydentilan, kansalaisuuden tai kielen perusteella.

Markkinoinnin on lisäksi oltava selkeästi tunnistettavissa eli siitä tulee käydä ilmi kenen lukuun markkinoidaan.

Tuotetussa markkinoinnissa ei saa antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja esimerkiksi tuotteen tai palvelun ominaisuuksista, hinnoittelusta, toimitusajoista, alkuperästä tai tuotantotavoista. On tärkeää huomioida, ettei myös mitään olennaista tietoa saa jättää kertomatta. Tällaisia olennaisia tietoja voi olla esimerkiksi sellaiset seikat, jotka vaikuttavat ostopäätöksen tekemiseen.

Kuluttajankauppa

Tavaran luovutus

Lain mukaisesti tavara on luovutettu, kun ostaja on saanut ostamansa tavaran hallintaansa. Mikäli osapuolten kesken ei ole sovittu tavaran toimittamisesta erikseen, tulee tavara olla noudettavissa myyjän liikepaikasta.

Toisinaan myyjä huolehtii tavaran toimittamisesti ostajalle, tällöin vastuu tavarasta on myyjälle aina siihen asti, kunnes ostaja on saanut tavaran hallintaansa. Mikäli myyjä vastaa tavaran toimittamisesta ostajalle eikä osapuolten kesken ole sovittu kustannusjaosta mitään, vastaa myyjä kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista.

Mikäli tavaran luovutus viivästyy ostajasta riippumattomasta syystä, on ostajalla lain mukaisesti oikeus purkaa kauppa, ellei myyjä ole annetusta kohtuullisesta lisäajasta huolimatta pystynyt toimittamaan kaupan kohteena olevaa tavaraa.

Ostajalla voi tietyissä tilanteissa olla myös oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli tavaran luovutuksen viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa.

Tavaran virhe

Lain mukaisesti ostetussa tavarassa on virhe, jos se ei esimerkiksi ominaisuuksiltaan vastaa myyjän ilmoittamia tietoja tai mikäli se ei toimi, niin kuin sen ilmoitettujen tietojen mukaisesti tulisi toimia. Tuotteessa katsotaan olevan myös virhe, mikäli se ei sovellu sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä on tarkoitettu käytettävän.

Ostaja ei voi kuitenkaan vedota sellaiseen seikkaan, joka hänen katsotaan tienneen ostohetkellä.

Jotta ostaja voi vedota virheeseen, tulisi ilmoitus virheestä tehtävä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Mikäli virhe on sellainen, että myyjällä on velvollisuus hoitaa tuote kuntoon, on vaihtoehtoina esimerkiksi tuotteen korjaus, vaihto uuteen tuotteeseen tai hinnanalennus.

Ostajan vastuut ja velvollisuudet

Kuluttajansuojalaki määrittelee myös ostajan vastuut ja velvollisuudet.

Lain mukaisesti ostaja on velvollinen maksamaan ostamastaan tavarasta osapuolten kesken sopima kauppahinta sovittuna ajankohtana.

Mikäli kauppahinnasta ei ole sovittu, on ostaja lain mukaan velvollinen maksamaan tavarasta kohtuullinen hinta, joka vastaa tavaran käypää hintaa myyntihetkellä.

Mikäli osapuolet eivät ole sopineet maksuehdosta, tulee hinta maksaa vaadittaessa mutta kuitenkin vasta ostetun tavaran luovutuksen jälkeen. Ostajan maksun viivästyessä myyjällä on oikeus viivästyskorkoon.

Lue lisää: KuluttajankauppaViivästyskorko

Kotimyynti ja etämyynti

Kotimyynnillä tarkoitetaan laissa sellaista kasvokkain tapahtuvaa myyntiä, joka tapahtuu muualla kuin elinkeinoharjoittajan toimipisteessä tai etäviestimellä tehtävää tilausta, jota on juuri edeltänyt henkilökohtainen kontakti myyjän taholta paikasta, joka ei ole myyjän toimitila.

Etämyynnillä tarkoitetaan myyntiä, joka tapahtuu esimerkiksi siihen rakennetussa tietojärjestelmässä ilman, että osapuolet ovat läsnä yhtä aikaa.

Etämyynnin osalta on annettu laissa tarkat määräykset siitä, mitä tietoja myyjän tulee ilmoittaa ostajalle ennen sopimuksen tekoa. Tällaisia vaadittavia tietoja on esimerkiksi myyjän tarkat tiedot (nimi, yhteystiedot), myytävän tuotteen tai palvelun ominaisuudet sekä erittely ostajalle aiheutuvista kustannuksista, toimitusta koskevat tiedot sekä peruutukseen liittyvät lisätiedot ja ohjeistukset.

Lue lisää: Kotimyynti ja etämyynti

Kuluttajansuojalaki kokonaisuudessaan

Lue lisää: Kuluttajansuojalaki

Lue myös

Scroll to top