databank
databank

Käräjäoikeus

Mikä on käräjäoikeus?

Haastehakemus

Vastaaja

Kantaja

Tuomio

Yksipuolinen tuomio

Takaisinsaanti

Oikeudellinen perintä

Haastemies

Vastineen toimittaminen käräjäoikeudelle

Käräjäoikeudet Suomessa

Käräjäoikeuden kulut

Kirjallinen käsittely

Istuntokäsittely

Tuomari

Laamanni

Diaarinumero

 

Mikä on käräjäoikeus

Käräjäoikeus on suomessa ensimmäinen oikeusaste, joka käsittelee muun muassa erilaisia riita- ja velkomusasioita.

Tällä sivulla käymme tarkemmin läpi enemmän perinnän näkökulmasta käräjäoikeuden toimintaa aina haastehakemuksen laatimisesta käräjäoikeuden antamaan lopulliseen ratkaisuun saakka.

Haastehakemus

Haastehakemus käynnistää asian käsittelyn käräjäoikeudessa. Haastehakemus on määrämuotoinen hakemus, josta tulee käydä ilmi esimerkiksi osapuolten tiedot sekä vaadittavat asiat, joita voi olla esimerkiksi maksamaton lasku lain mukaisine viivästyskorkoineen ja perintäkuluinaan.

Haastehakemus tulee toimittaa vastaajan kotipaikan käräjäoikeuteen.

Lisätietoa hakemukseen liittyen löytyy täältä.

Vastaaja

Vastaaja on se osapuoli, keneltä vaaditaan kantajan haastehakemuksen mukaisia vaatimuksia.

Kantaja

Kantaja on se osapuoli, kumpi on toimittanut toimivaltaiselle käräjäoikeudelle haasteen, joka sisältää vaatimuksia toiselta osapuolelta eli vastaajalta.

Tuomio

Tuomio on käräjäoikeuden antama ratkaisu, joka perustuu molempien osapuolten antamiin lausuntoihin ja mahdollisiin todisteisiin.

Yksipuolinen tuomio

Yksipuolinen tuomio tarkoittaa sellaista tuomiota, jossa toinen asian osapuoli jättää velvoitteensa täyttämättä.

Velallisen eli vastaajan kohdalla tämä tarkoittaa yleensä sitä, ettei velallinen vastaa saamaansa haasteeseen mitään, jolloin käräjäoikeus antaa tuomion kantajan vaatimusten mukaisesti kuulematta vastaajan vastinetta asiaan liittyen.

Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös vastaajan eduksi, tällainen tilanne voi tulla vastaan, mikäli kantaja ei saavu paikalle oikeudenkäyntiin.

Lue myös: ProtestilistaRef-merkintä

Takaisinsaanti

Mikäli asiassa on annettu yksipuolinen tuomio, voi oikeudenkäynnin toinen osapuoli hakea muutosta yksipuoliselle tuomiolle laatimalla takaisinsaantihakemuksen käräjäoikeuteen.

Takaisinsaantihakemuksen osalta on määritelty erillinen aikaraja, joka on 30 päivää siitä, kun hakija on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta. Lisäksi takaisinsaantihakemus tulee olla kirjallisesti laadittu.

Näissä tilanteissa kannattaa olla aina yhteydessä käräjäoikeuteen ja pyytää lisätietoa siitä, miten tulisi toimia asian osalta.

Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä on osa perintäprosessia. Oikeudellinen perintä käynnistyy tavallisesti haastehakemuksen toimittamisella käräjäoikeuteen.

Lue lisää: Oikeudellinen perintäVuokralaisen häätöUlosotto

Haastemies

Haastemies on käräjäoikeuden virkamies, jonka vastuulla on toimittaa käräjäoikeuden tiedoksiannot ja erilaiset todisteelliset asiakirjat vastaanottajille.

Haastemiehellä on erilaisia tapoja toimittaa edellä mainitun mukaisia asiakirjoja vastaanottajille. Käytössä olevia toimitustapoja ovat esimerkiksi lähestyminen kirjeitse vastaanottotodistuksella, puhelimitse tai viemälle asiakirjat henkilökohtaisesti suoraan vastaanottajalle.

Vastineen toimittaminen käräjäoikeudelle

Vastine on vastaajan eli velallisen toimittama vastaus kantajan esittämää vaatimusta kohtaan. Vastineessa voi ilmoittaa hyväksyvänsä vaatimukset tai vastaavasti esittää oman näkemyksen ja omat todisteet asiaan liittyen. Lisäksi vastaaja voi vastineessaan vaatia myös oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Käräjäoikeudet Suomessa

Suomessa toimii kaikkiaan 28 eri käräjäoikeutta, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Käräjäoikeuden kulut

Käräjäoikeus laskuttaa erilaisista toimenpiteistä hinnastonsa mukaisia maksuja. Lisätietoa käräjäoikeus maksuista löytyy täältä.

Kirjallinen käsittely

Joissain tapauksissa asia voidaan käsitellä myös niin sanotussa kirjallisessa menettelyssä, jossa käräjäoikeus tekee päätöksen pelkästään kirjallisen todistusaineiston perusteella. Esimerkiksi pienemmän velkomusasiat käsitellään tyypillisesti kirjallisen käsittelyn kautta.

Istuntokäsittely

Istuntokäsittely eli suullinen käsittely on vaihtoehtoinen käsittelytapa, joka voidaan toteuttaa joko osapuolten vaatimuksesta tai käräjäoikeuden määräyksestä.

Istuntokäsittely on yleensä kaikille avoin tilaisuus, joka joissain arkaluontoisissa asioissa voidaan määrätä myös suljetuksia tilaisuudeksi, jonne ei pääse kuin asianosaiset.

Tuomari

Tuomarit ovat käräjäoikeudessa niitä henkilöitä, jotka käsittelevät ja ratkaisevat käräjäoikeuteen edistettyjä asioita.

Laamanni

Yksittäisen käräjäoikeuden päälliköstä käytetään nimeä Laamanni.

Diaarinumero

Diaarinumero on käräjäoikeuden asianumero, joka annetaan käräjäoikeuteen saapuvalle asialle heti sen kirjaamisen jälkeen. Diaarinumero on tavallisesti juokseva numero, josta käy ilmi esimerkiksi asian vastaanotto vuosi.

Lue myös

Scroll to top